ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจร เป็นการแสดงสัญลักษณ์บนผิวท้องถนน หรือการแบ่งช่องทางการเดินรถเพื่อแสดงความหมายเป็นการเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางการจราจรที่อยู่ด้านหน้า ให้สามารถมองเห็นเด่นชัด เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้ถนนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการตีเส้นบนลานจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน – การตีเส้นถนนสีเหลืองทึบเป็นทางยาว โดยระยะทางจะขึ้นอยู่กับช่วงของความปลอดภัยของเส้นทาง ช่วยทำให้มองเห็นเส้นทาง และสัญลักษณ์บนถนน เส้นจราจรต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถกะระยะเลนส์ที่ขับอยู่บนเส้นทางของเราได้ ไม่ให้เกินไปอีกฝั่งได้ กำหนดวิสัยทัศน์การมองเห็นได้ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างดี

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร

การใช้สีเทอร์โมพลาสติกในการตีเส้นจราจร ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสะท้อนแสงได้ จะช่วยทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเลนถนนหรือเครื่องหมายบนท้องถนนได้ชัดเจน  ประโยชน์สูงสุดคือช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างดี ช่วยทำให้ผู้ใช้ถนนไม่สับสนเรื่องระยะช่องเลนว่าขับกินเลนเส้นทางอื่นหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการไม่เห็นเส้นจราจรนี้ได้ การตีเส้นจึงมีความสำคัญมาก ช่วยทำให้ทุกคนใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร เป็นการกำหนดเส้นทางบนท้องถนนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การจอดรถให้คนเดินข้ามที่ทางม้าลาย ผู้เดินเท้าสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนน หากผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เข้าใจในเครื่องหมายบนท้องถนนได้ดี นอกจากสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร ใช้ทางร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่บนท้องถนนนอกจากเป็นที่สำหรับรถยนต์ใช้วิ่งแล้ว  ริมถนนบางแห่งที่มีพื้นที่กว้างพอ ยังสามารถจัดสรรเป็นที่ออกกำลังกาย หรือ ที่สำหรับรถจักรยานวิ่งได้ ดังนั้น การตีเส้นจราจรจะช่วยกำหนดเส้นทางของแต่ละสิ่งได้อย่างถูกต้อง เช่น ตีเส้นเพื่อสำหรับคนเดินทางเท้า สำหรับรถจักรยานวิ่ง  พื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัย

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ขั้นตอนการตีเส้นจราจรการเตรียมพื้นผิวทาง  ในการตีเส้นจราจรให้ได้รายละเอียดที่คมชัด ติดแน่นไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิว ผิวจราจรจะต้องมีพื้นผิวที่สะอาดและแห้ง ไม่ทำบนผิวที่สกปรก และต้องไม่ลงทับบนวัสดุจราจรเดิมที่ชำรุดก่อนหน้า และวัสดุรองพื้นจะต้องสอดคล้องกับวัสดุเทอร์โมพลาสติกและผิวจราจรที่จะทำงาน แต่หากเครื่องหมายจราจรเดิมไม่อยู่แนวหรือรูปแบบที่ถูกต้องกับเครื่องหมายจราจร จะต้องทำการลยเครื่องหมายจราจรเดิมออกก่อน

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร หมายถึง การทำเครื่องหมายเส้นจราจรบนพื้นทาง ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ ได้แก่ เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง หรือทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขวางแนวทางเดินรถ ได้แก่ เส้นหยุด เส้นให้ทาง เส้นทะแยงห้ามขวางทางแยก เป็นต้น รวมทั้งการใช้สีของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ก็มีทั้ง สีขาว สีดำ สีเหลือง สีแดง สีฟ้า แล้วแต่ความหมายและการใช้งานเฉพาะแห่ง เช่น สีขาว ใช้สำหรับเส้นแบ่งช่องเดินรถหรือช่องจราจร เส้นให้ทาง ทางข้าม สีเหลือง ใช้สำหรับเส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นเฉียงบริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจร เส้นทะแยงห้ามหยุด เป็นต้น สำหรับสันขอบทางบริเวณใดที่ทาสีเหลืองสลับขาว หมายความว่าบริเวณนั้นห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดรับ-ส่งชั่วขณะ บริเวณใดทาสีแดงสลับ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ขาว หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถ เป็นต้น ในปัจจุบัน หลายประเทศได้กำหนดสีฟ้าสำหรับใช้เป็นเส้นแสดงขอบเขตที่จอดรถคนพิการ หรือที่จอดรถในเวลาสั้นๆ เพื่อการรอคอย หรือ รับส่งผู้โดยสารในเวลาที่กำหนด เป็นตัน  สิ่งสำคัญของการตีเส้นจราจร คือ จะต้องจัดทำเส้นจราจรตามรูปแบบมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้น ได้แก่ ขนาดของเส้น ความกว้าง ความยาว และระยะห่าง ตามแต่ข้อกำหนดของเครื่องหมายจราจรแต่ละชนิด และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วัสดุที่ใช้เป็นสีในการตีเส้นจราจรแบบต่างๆ บนพื้นผิวถนนนั้น ควรมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่ดี มองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือเวลาฝนตกหนัก เพราะเส้นจราจรนั้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถบนท้องถนนสังเกตได้ง่าย สามารถควบคุมให้รถยนต์วิ่งในเลนที่กำหนดไว้ การตีเส้นจราจรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพราะเป็นการสื่อความหมายที่รวดเร็วให้ผู้ใช้ทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ยานยนต์ หรือคนเดินเท้าได้ทราบและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร รวมทั้งทำให้การจารจรมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพทย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร คือการแบ่งขอบเขตการใช้งานของถนน โดยใช้การตีเส้นมาเป็นจุดสังเกตหรือสัญลักษณ์ขอบเขตในการแบ่ง โดยในพื้นที่ที่การจราจรไม่คับคั่งนัก การแบ่งพื้นที่ถนนอาจทำได้ตามความเข้าใจง่ายๆของตัวเองและความเคยชินในการใช้งาน เช่นถนนสองเลน รถสวนกัน ก็แบ่งการใช้งานได้อัตโนมัติคือข้างละหนึ่งเลน แต่ในปัจจุบันความเจริญได้ขยายครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยจึงต้องมีการตีเส้นถนน

ในการกำหนดขอบเขตการใช้งานโดย ตีเส้นจราจร นั้นทำโดยการใช้สีขาวและสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ โดยในเขตเมืองเช่นกรุงเทพนั้น การตีเส้นถนนค่อนข้างสำคัญเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของการใช้งานแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่มีช่องทางจราจรหลายเลน แต่ไม่สามารถขับรถสวนได้ บางพื้นที่เดินรถได้ตามปกติ หรือบางพื้นที่อนุญาตเฉพาะรถโดยสารประจำทางเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ สัญลักษณ์บอกได้ว่าบริเวณนี้สามารถแซงได้ ห้ามแซง รวมถึงการแบ่งทิศทางของการจราจร เป็นต้น

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ขนาดของ ตีเส้นจราจร นั้นขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์หรือความหมายของสัญลักษณ์ เช่น เส้นแบ่งทิศทางการจราจรตามปกติ เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร โดยเว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร แต่เส้นแบ่งทิศการจราจรคู่ เส้นประคู่เส้นทึบ ใช้เป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร  ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร เส้นแบบนี้รถที่อยู่ฝั่งเส้นประสามารถข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย ส่วนฝั่งเส้นทึบห้ามแซงเด็ดขาด

ตีเส้นถนน โดยใช้สีเหลือง จะใช้แสดงความหมายเช่น เส้นแบ่งเดินรถประจำทางเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร โดยรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่ตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้ หรือ เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่ตำรวจกำหนด โดยให้ใช่ช่องเดินรถทางด้านซ้าย ของเส้นนี้ รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว

ลักษณะสีที่ใช้ผู้รับเหมานิยมใช้ ตีเส้นจราจร นั้นนิยมใช้สีเทอรโมพลาสติก โรยด้วยลูกแก้วสะท้อนแสง เนื่องจากสามารถเห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจน ตัวสีแห้งไว สามารถใช้งานถนนได้หลังจากทาสีไม่นานนักและรองรับการจราจรที่คับคั่งได้ ติดทนนานไม่ลอกไว โดยการตีเส้นถนนนั้นใช้เวลาในการทำไม่นาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น