รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจรมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นการวางแนวให้ผู้ที่สัญจรไปมา หรือผู้ที่ใช้งานได้ปฎิบัติตามเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้ การตีเส้นจราจรเป็นการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทาง เพื่อเป็นการสื่อสารแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนพื้นถนนและทางเดินเท้า ได้รับทราบและปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้องเข้าใจตรงกัน การที่จะตีเส้นจราจรได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการดีดเชือกก่อน เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้น ไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทิศทาง ทำเป็นเครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่ต้องการ จากนั้นจะทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณที่จะทำการตีเส้นจราจร โดยการกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วจะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อที่จะให้สีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนนเกิดการยึดติดกันแน่นขึ้น เป็นการทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดร่อนออกจากพื้นผิวถนน จากนั้นก็จะนำเครื่องตีเส้นที่ใส่สีเทอร์โมพลาสติก ที่มีการใช้แก๊สเผาให้เกิดความร้อน ให้สีละลายมาทำการเดินตีเส้นบนพื้นผิวจราจรตามที่ต้องการได้ การตีเส้นจราจรยังช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดความรวดเร็ว และยังให้ความปลอดภัยในการใช้พื้นผิวถนน อีกทั้งการตีเส้นจรจรยังทำเพื่อให้เป็นเครื่องกำเนิดเสียง เมื่อรถวิ่งข้างหรือขับไปบนไหล่ของถนน จะช่วยทำให้ผู้ขับขี่มีความตื่นตัวอีกด้วย

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

1.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติความหมายของการตีเส้นจราจรว่า เป็นเครื่องหมายจราจรที่มีลักษณะเป็นเส้นประสีขาว แสดงการแบ่งแยกการจราจรของรถ ที่มีทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น เว้นไว้แต่ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวา หรือต้องการแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น การตีเส้นจราจรเป็นการใช้แบ่งทิศทางการจราจรของยวดยาน ที่ขับสวนทางกันบนถนน 2 ช่องจราจร อนุญาตให้รถในแต่ละทิศทางสามารถขับแซงรถคันหน้าได้ เมื่อเห็นว่าทางข้างหน้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการแซง ลักษณะของการตีเส้นจราจรเป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ โดยขนาดเส้นมีความกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร

ตีเส้นจราจร

          2.ตีเส้นจราจรเป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือนความหมายของการตีเส้นจราจรเตือน เพื่อใช้ในการแบ่งทิศทางการจราจรของยวดยานที่ขับสวนทางกัน ให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม ทางแยก เขตห้ามแซง เว้นไว้ก็แต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือใช้ในการกลับรถ หากจะขับข้ามเส้นก็ได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ลักษณะของการตีเส้นจราจรเป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือนนี้ จะเป็นเส้นประสีขาว มีขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร

ตีเส้นจราจร

3.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงความหมายของการตีเส้นจราจรห้ามแซงว่า เมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นเส้นทึบแบบนี้บนท้องถนน ที่เป็นเลนสวนกัน ให้ตระหนักไว้ว่าห้ามแซง หรือขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด ให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด การตีเส้นจราจรใช้ในการแบ่งทิศทางการจราจรของยวดยานที่ขับสวนทางกัน ไม่อนุญาตให้รถในแต่ละทิศทางขับออกทางขวา เพื่อแซงรถคันหน้าเพราะมีระยะมองเห็นสำหรับการแซงน้อยกว่าระยะที่ปลอดภัย ลักษณะของการตีเส้นจราจรเป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงนี้ จะเป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร

 

ตีเส้นจราจร

4.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ เส้นประคู่เส้นทึบความหมายของการตีเส้นจราจรคู่เส้นประคู่เส้นทึบนี้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ขับขี่เห็นเส้นจราจรแบบนี้ ซึ่งใช้ในการตีเส้นจราจรไว้แบ่งทิศทางการจราจรของยวดยานที่ขับสวนทางกัน ผู้ขับขี่รถที่อยู่ฝั่งเส้นประสามารถข้ามหรือแซงได้ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย ส่วนผู้ขับขี่รถที่อยู่ฝั่งเส้นทึบห้ามแซงโดยเด็ดขาด ให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามขับผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่เส้นประคู่เส้นทึบแบบนี้ จะมีเส้นทึบคู่เส้นประสีขาว ซึ่งจะมีขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกับเส้นประสีขาวกว้าง 10 ยาว 200 เว้นช่องห่าง 200 มีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร

ตีเส้นจราจร

5.การตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ เส้นทึบคู่เส้นประความหมายของการตีเส้นจราจรคู่ เส้นทึบคู่เส้นประว่า หากผู้ขับขี่เห็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนลักษณะนี้ ซึ่งใช้ในการแบ่งทิศทางการจราจรของยวดยานที่ขับสวนทางกัน ผู้ขับขี่ในส่วนฝั่งเส้นทึบห้ามแซงโดยเด็ดขาด ให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามขับผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด ในส่วนของผู้ขับขี่รถที่อยู่ฝั่งเส้นประ สามารถข้ามหรือแซงได้ เมื่อเห็นว่ามีความปลอดภัยดีแล้ว ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่เส้นทึบคู่เส้นประแบบนี้ จะมีเส้นทึบคู่เส้นประสีขาว มีขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกับเส้นประสีขาวกว้าง 10 ยาว 200 เว้นช่องห่าง 200 มีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

6.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ เส้นทึบคู่เส้นทึบความหมายของการตีเส้นจราจรคู่เส้นทึบคู่เส้นทึบแบบนี้นั้น ซึ่งเป็นการตีเส้นจราจรเพื่อใช้ในการแบ่งทิศทางการจราจรของยวดยานที่ขับสวนทางกัน เป็นการห้ามรถทั้งสองฝั่งขับรถคร่อมเส้นและห้ามแซงโดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้รถในแต่ละทิศทางขับออกทางขวา เพื่อแซงรถคันหน้าเพราะมีระยะการมองเห็นสำหรับการแซงน้อยกว่าระยะที่ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่เส้นทึบคู่เส้นทึบนี้ เป็นเส้นสีขาวมีขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกันไปมีระยะห่างระหว่างเส้น 15 เซนติเมตร

7.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งช่องเดินรถปกติความหมายของการตีเส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ ใช้ในการควบคุมการจราจรบนท้องถนน ที่มีอย่างน้อย 2 ช่องจราจรในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย การตีเส้นจราจรแสดงการแบ่งช่องจราจรของรถ ที่มีทิศทางเดียวกันให้เป็นช่องเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถภายในช่องเดินรถ ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถบนท้องถนน ให้สามารถขับได้หลายช่องจราจรในทิศทางเดียวกัน ห้ามขับรถคร่อมเส้น เว้นเสียแต่ว่าผู้ขับขี่มีความประสงค์จะเปลี่ยนช่องเดินรถ ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ช่องจราจรอื่นได้ เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยดีแล้ว ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งช่องเดินรถปกตินี้ เป็นเส้นประสีขาวซึ่งมี ขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 300 เซนติเมตร

8.ตีเส้นจราจรเครื่องหมายเส้นแบ่งช่องเดินรถเตือนความหมายของการตีเส้นจราจรแบ่งช่องเดินรถเตือน เพื่อที่จะใช้ควบคุมการจราจรบนท้องถนน ให้การเคลื่อนที่ของรถมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย การตีเส้นจราจรเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายจราจรนี้ แสดงให้ทราบว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ห้ามขับรถคร่อมเส้นช่องเดินรถ เว้นเสียแต่ว่าจะเปลี่ยนช่องเดินรถ โดยรถในแต่ละทิศทางต้องขับด้านซ้ายของเส้นแบ่งช่องเดินรถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการตีเส้นจราจรให้เหมาะสมกับสภาพการเดินรถในแต่ละพื้นที่ แสดงการแบ่งแยกการจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น เว้นแต่ว่าผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวา หรือต้องการแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน เป็นเส้นประสีขาวที่มีขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร

9.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซงความหมายของการตีเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง เป็นการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และเครื่องหมายนำทางเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ใช้สื่อสารกับผู้ขับขี่เพื่อให้ยวดยานพาหนะ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง การตีเส้นจราจรเป็นเครื่องหมายให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้น และกลับรถโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังไม่อนุญาตให้รถในแต่ละทิศทางขับออกทางขวา เพื่อแซงรถคันหน้าเพราะมีระยะมองเห็นสำหรับการแซงน้อยกว่าระยะที่ปลอดภัย ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง มีการตีเส้นจราจรเป็นเส้นสีขาว ขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร

ตีเส้นจราจร

10.ตีเส้นจราจรเส้นขอบทางความหมายของการตีเส้นขอบทาง เป็นเครื่องหมายจราจรเว้นแต่เส้นขอบทางด้านติดกับเกาะกลาง หรือฉนวนแบ่งช่องเดินรถ ให้เป็นเครื่องหมายจราจรที่แสดงแนวสุดขอบทางเดินรถ การตีเส้นจราจรเส้นขอบทางเดินรถใช้แสดงขอบเขตของทางเดินรถหรือผิวจราจร ป้องกันมิให้รถขับล้ำเข้าไปในไหล่ทางด้านซ้าย หรือเกาะกลางทางด้านขวา หรือพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งอาจออกแบบผิวทางไม่แข็งแรงเท่ากับผิวจราจร หรือเป็นพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยได้ โดยการตีเส้นขอบทางให้พิจารณาตามเหตุอันควร ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงการแบ่งการจราจรของรถ ใช้ในการกำกับและแนะนำแนวทางให้รู้ว่าเป็นขอบทาง ให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นขอบทางเป็นเส้นประสีขาวที่มีขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 60 เซนติเมตร

 

11.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งเดินรถประจำทางความหมายของการตีเส้นแบ่งเดินรถประจำทาง การตีเส้นจราจรเป็นเครื่องหมายจราจรโดยกรณีที่กำหนดให้สวนทางการจราจรปกติ และอาจมีคำว่ารถโดยสารประจำทาง หรือ BUS สีเหลืองประกอบด้วยในช่องเดินรถประจำทาง โดยได้ห้ามผู้ขับขี่ขับรถประเภทอื่น ๆ เข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง การตีเส้นจราจรรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสาร ที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนดให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ ซึ่งไม่ให้รถประเภทอื่น ๆ ห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้ ลักษณะของเส้นแบ่งเดินรถประจำทาง มีการตีเส้นทึบสีเหลืองมีขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร

12.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทางความหมายของการตีเส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง เป็นการตีเส้นจราจรเครื่องหมายจราจรที่เป็นเส้นประ ใช้ในการแบ่งทิศทางการจราจรของยวดยานที่ขับสวนทางกัน โดยให้ผู้ขับขี่ที่ใช้พื้นผิวทางต้องทำการขับรถ โดยกรณีกำหนดให้สวนทางจราจรปกติจะเป็นเส้นประสีเหลืองกว้างและถี่ ใช้ในการควบคุมการจราจรบนท้องถนน เพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยบนพื้นผิวถนน ให้รถประจำทางหรือรถที่กำหนดวิ่งในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ได้ทั้งซ้ายและขวาของเส้นนี้ จึงห้ามผู้ขับขี่รถประเภทอื่นเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง จะเป็นเส้นประสีเหลืองกว้างและถี่

13.ตีเส้นจราจรเส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ความหมายของการตีเส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องเดินรถทางด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว ลักษณะของเส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ ใช้ในการตีเส้นจราจรเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนน เพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยบนท้องถนน การตีเส้นจราจรเป็นเส้นประสีเหลืองขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร

14.ตีเส้นจราจรจุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทางความหมายของการตีเส้นจราจรจุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทาง รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสาร ที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ ใช้ในการตีเส้นจราจรเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนน เพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยบนท้องถนน รถประเภทอื่นห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ เป็นการบังคับใช้เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทาง เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเดินรถประจำทาง แนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามีช่องเดินรถประจำทางร่วมอยู่ด้วยในทางหลวง ลักษณะของเส้นแบ่งทิศทางจราจรจุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทาง จะเป็นจุดไข่ปลาสีเหลือง

       

15.ตีเส้นจราจรเส้นแนวหยุดความหมายของการตีเส้นแนวหยุด เป็นการตีเส้นจราจรเพื่อทำเครื่องหมายจราจร ที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาว กว้าง และขวางแนวทางเดินรถ ซึ่งเมื่อมีป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรบังคับให้หยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นหยุดโดยไม่ล้ำเส้นออกไป ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่เส้นหยุดหรือก่อนถึงเส้นหยุดเล็กน้อย เมื่อได้รับสัญญาณให้ไป จึงจะสามารถขับผ่านเส้นหยุดไปได้ การตีเส้นจราจรเส้นหยุดนี้อาจใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วย ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นแนวหยุดเป็นเส้นขวางถนน เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร

16.ตีเส้นจราจรเส้นให้ทางความหมายของการตีเส้นให้ทาง เป็นเส้นประสีขาวกว้างและขวางแนวทางเดินรถ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง แล้วให้รถอื่นที่ออกจากทางร่วมหรือคนเดินเท้า ในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรในบริเวณนั้นดีแล้วจึงขับรถผ่านไป เส้นให้ทางนี้ควรใช้ร่วมกับป้ายให้ทาง และเครื่องหมายให้ทาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้ผู้ขับขี่ขับช้าลงก่อนถึงเส้นให้ทาง ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นให้ทาง เป็นเส้นขวางถนน เป็นเส้นประสีขาว ที่มีขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร มีความยาว 60 เซนติเมตร

17.ตีเส้นจราจรเส้นทแยงสำหรับทางแยกความหมายของการตีเส้นทแยงสำหรับทางแยก เป็นเครื่องหมายจราจรที่เป็นเส้นทึบสีเหลือง ลากทแยงตัดกันภายในกรอบทึบสีเหลือง โดยห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถภายในกรอบเส้นทแยง เว้นแต่รถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา นอกจากนี้การตีเส้นจราจรเส้นทแยงห้ามหยุดรถ ยังช่วยสื่อสารให้ผู้ขับขี่ในทางตรง ได้เพิ่มความรอบคอบในการขับขี่ ไม่ขับตามคันหน้าเมื่อสัญญาณไฟเขียวใกล้จะสิ้นสุดลง เพราะอาจไปหยุดรถในบริเวณเส้นทแยงห้ามหยุดรถเมื่อติดไฟแดง อันจะเป็นการกีดขวางการเดินรถในทิศทางอื่นที่ได้รับสัญญาณไฟเขียว ใช้เส้นนี้ในบริเวณทางเชื่อมขนาดเล็กที่สำคัญ ซึ่งมีปริมาณการจราจรเข้าออกมาก และการจราจรบนทางตรงติดขัดกีดขวางทางเข้าออกนั้น แต่ทั้งนี้การติดตั้งการตีเส้นจราจร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ ก่อน ลักษณะของการตีเส้นจราจรเส้นทแยงสำหรับทางแยก เป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทำมุม 45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรอบเส้นทึบสีเหลืองขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร
Tags : ตีเส้นจราจร, ตีเส้นถนน,

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตีเส้นจราจร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น