ตีเส้นจราจร

เกร็ดความรู้การตีเส้นจราจร  เครื่องหมายเส้นจราจรบนพื้นถนน

ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร
          1. รับตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร)          ความหมาย ให้ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย
ตีเส้นถนน

          2. รับตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร)

          ความหมาย ให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม แยก เขตห้ามแซง เว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือกลับรถ ขับข้ามเส้นได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ (สังเกตดูจะเห็นว่าเส้นจะยาวกว่า เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ)

ตีเส้นจราจร

         3. รับตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง (เส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร

          ความหมาย ห้ามแซงหรือขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
ตีเส้นถนน

          4. เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่ (เส้นประคู่เส้นทึบ) (เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร)

          ความหมาย รถทางเส้นประอาจข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย
 
ตีเส้นจราจร

          5. เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่ (เส้นทึบคู่เส้นประ) (เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร)

          ความหมายรถทางเส้นทึบห้ามแซง ขับรถผ่าน หรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

ตีเส้นถนน

          6. เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่ (เส้นทึบคู่) (เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกันมีระยะห่างระหว่างเส้น 15 เซนติเมตร)

          ความหมาย ห้ามขับรถผ่าน ขับรถคร่อมเส้น ห้ามแซงโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง
          7. เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 300 เซนติเมตร )

          ความหมาย ให้ขับรถในช่องเดินรถ ห้ามขับคร่อมเส้นหรือทับเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับรถ          8. เครื่องหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน“ หมายความว่า เส้นแบ่งช่องเดินรถประเภทเตือนเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร 

          ความหมาย แสดงให้ทราบว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ห้ามขับคร่อมเส้นช่องเดินรถ เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ          9. เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร)

          ความหมาย ห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้น หรือกลับรถ
          10. เส้นขอบทาง (เส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 60 เซนติเมตร)

          ความหมาย ให้ขับรถในช่องทางจราจรด้านขวาของเส้น
 


          11. เส้นแบ่งเดินรถประจำทาง (เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร)

          ความหมาย รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้
 


          12. เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง

          ความหมาย ให้รถประจำทางหรือรถที่กำหนดวิ่งในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งซ้ายและขวาของเส้นนี้
 


          13. เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ (เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร)

          ความหมาย รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช่ช่องเดินรถทางด้านซ้าย ของเส้นนี้ รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว
 
          14. จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทาง          ความหมาย รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้

          15. เส้นแนวหยุด (เส้นขวางถนน เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร)

          ความหมาย ให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งเพื่อดูจังหวะรถว่างหรือรอให้คนข้าม ในทางข้ามข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อปลอดภัยจึงขับรถผ่านไป
            
          16. เส้นให้ทาง (เส้นขวางถนน เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร) 

          ความหมาย เป็นเส้นประสีขาวข้ามถนนให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง แล้วดูให้รถอื่นที่ออกจากทางร่วม หรือคนเดินเท้าในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เห็นปลอดภัยแล้วจึงขับรถผ่านไป
        
          17. เส้นทแยงสำหรับทางแยก (เป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทำมุม 45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรองเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ) 

          ความหมาย เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้

Tag : ตีเส้นจราจร,รับตีเส้นจราจร

25 ตอบกลับไปที่ ตีเส้นจราจร

 1. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรถนน คือการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวของถนน เพื่อเป็นการสื่อสารให้แก่ผู้ขับขี่ที่ได้สัญจรผ่านไปมาบนพื้นผิวถนนนั้น ๆ หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้า เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย ทำได้โดยการวางแนวที่ต้องการตีเส้นก่อนเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นก็สามารถทำเป็นลูกศรบอกทาง หลังจากนั้นก็จะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นผิวถนน ให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดลอกออกจากพื้นผิวถนน เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 2. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดรถ คือการทำเครื่องหมายบนพื้นผิวลานจอดรถ การตีเส้นจราจรลานจอดรถเพื่อแบ่งพื้นที่เป็นที่จอดรถ มีการทำเครื่องหมายนำทาง และเครื่องหมายบนพื้นทางอื่น ๆ ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการจอดอีกด้วย สามารถทำได้โดยการสำรวจดูพื้นที่ แล้วทำการออกแบบลานจอดว่าจะทำช่องสำหรับจอดแบบไหน และทำการจัดการจราจรแบบใด จากนั้นจึงทำการดีดเชือกเพื่อวางแนวเส้นที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นช่องจอดรถ หรือเครื่องหมายหัวลูกศรต่าง ๆ ให้เรียบร้อย จากนั้นจึงลงน้ำยารไพรเมอร์ แล้วค่อยตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น ก็จะได้การตีเส้นจราจรที่มีความสวยงามคมชัด

 3. admin พูดว่า:

  ตีเส้นทางม้าลาย เป็นเครื่องหมายอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญในการใช้พื้นที่ถนน เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามไปมาได้ด้วยความปลอดภัย จึงต้องมีการตีเส้นทางม้าลายไว้ เป็นเครื่องหมายให้ได้ใช้ในการข้ามไป-มากัน การตีเส้นทางม้าลายนั้น เราสามารถจะทำได้โดยการวางแนวเส้นที่ต้องการตีก่อน โดยการใช้เชือกดีดให้เป็นเส้นตรง เป็นทางม้าลายอย่างที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกับพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกพื้นผิวถนน จึงทำการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น ให้เนื้อสีเทอร์โมพลาสติกเกาะยึดผิวถนนอย่างสม่ำเสมอ ให้เส้นมีความคมชัดสวยงาม

 4. admin พูดว่า:

  ตีเส้นสัญลักษณ์จราจร เป็นการทำเครื่องหมายจราจรไว้บนพื้นผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อสารให้แก่ผู้ที่ขับขี่ ที่สัญจรไปมาบนพื้นผิวถนน และคนเดินเท้าด้วย เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม การตีเส้นสัญลักษณ์จราจรยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้พื้นผิวทาง สามารถทำได้โดยการดีดเชือก เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้นจราจร ให้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเส้นตรง หรือจะทำเป็นสัญลักษณ์ลูกศร ที่บอกทางให้แก่ผู้ขับขี่ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา เมื่อได้อย่างที่ต้องการแล้วจึงลงน้ำยาไพรเมอร์ แล้วตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น ให้สียึดเกาะผิวถนน เส้นที่ตีออกมามีความสวยงามคมชัด

 5. admin พูดว่า:

  ตีเส้นแบ่งกลางถนน ที่ใคร ๆ คงเคยเห็นมีทั้งเส้นทึบและเส้นประ มีทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่ เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม การตีเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนเป็นช่องทางให้รถวิ่ง เมื่อพบเห็นที่เป็นส้นทึบเดี่ยวสีเหลือง หมายถึงห้ามแซง แต่ถ้าพบเห็นว่าเป็นเส้นประสามารถแซงได้ เพื่อทำการควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย การจะตีเส้นแบ่งกลางถนนสามารถทำได้อย่างนี้ โดยการดีดเชือกเพื่อเป็นการวางแนว หลังจากนั้นทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดลอก ออกมาจากพื้นผิวถนน จากนั้นจึงใช้เครื่องตีเส้นระบบสีเทอร์โมพลาสติก ทำให้เนื้อสีติดเกาะผิวถนนได้ดี เส้นมีความคมชัดสวยงาม

 6. admin พูดว่า:

  ตีเส้นขอบถนน คือการทาสีขอบถนนให้เป็นสีต่าง ๆ เช่น สีขาว-แดง สีขาว-ดำ สีขาว-เหลือง เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม มีไว้เพื่อให้การจราจรไม่ติดขัด อีกทั้งยังทาไว้เพื่อบ่งบอกว่านี่เป็นขอบทาง การทำเครื่องหมายจราจรไว้บนขอบทางนี้ เพื่อสื่อสารแก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาบนพื้นถนน ได้รับทราบและกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำ ในบางประการหรือบางลักษณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย สามารถทำการตีเส้นจราจร ได้โดยการดีดเชือกเพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการ จัดการแบ่งเป็นช่อง ๆ ให้เท่ากัน ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให้เกิดการยึดแน่น จากนั้นค่อยทำการทาสีลงไปตามช่องที่ได้แบ่งไว้

 7. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรทางเดินความปลอดภัย คือการตีเส้นพื้นทางเดินในโรงงานอุตสาหกรรม กำลังได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ที่ การตีเส้นแบบนี้ไม่มีมาตรฐานสากล ที่ได้ระบุเรื่องการทาสีตีเส้นจราจรเอาไว้ โดยทั่วไปการทาสีตีเส้นจะดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย คือขอบทางเดินสีเหลืองกว้าง 10 ซม. เส้นทางย่อยสีเหลืองกว้าง 10 ซม. ราวบันไดสีเหลืองตลอดแนว เสาทาสีเหลืองสลับสีดำกว้าง 10 ซม.สลับกัน หรือมุมเอียง 45 องศาทาสูง 1.50 ม. เพื่อความปลอดภัย สีแดงสลับสีขาวมีความหมาย หยุด ห้าม อุปกรณ์อับเพลิง สีเหลืองความหมาย ระวัง เตือนอันตราย เป็นต้น เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 8. admin พูดว่า:

  .ตีเส้นจราจรเรืองแสงถนน เป็นการใช้สารเรืองแสงทาตีเส้น แบ่งช่องทางจราจรแทนสีแบบเดิม ๆ ซึ่งจะทำให้มีแสงในตัวมันเอง โดยมันจะเก็บแสงไว้ตอนกลางวัน ในตอนกลางคืนจะเรืองแสงออกมาตลอดคืน ซึ่งสามารถทำได้โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้นจราจร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการวางแนวอย่างที่ต้องการตีเส้น ตีเป็นลูกศรบอกทาง หรือจะตีเป็นเส้นก็ได้ตามต้องการ จากนั้นลงนำยาไพรเมอร์เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ทำให้สีเทอร์มพลาสติก ไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน การตีเส้นจราจรให้เป็นเส้นเรืองแสงบนถนน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก และยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้พื้นผิวถนนอีกด้วย

 9. admin พูดว่า:

  ตีเส้นทำเครื่องหมายจราจรบนผิวถนน เพื่อทำการควบคุมการจราจร ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ การตีเส้นจราจรทำเครื่องหมายจราจนบนผิวถนน ช่วยนำทางให้แก่ผู้ขับขี่ สามารถทำได้โดยการวางแนวที่ต้องการตีเส้น ด้วยการดีดเชือกก่อนว่าจะให้ถนนเป็นเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา หลังจากนั้นทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีกับพื้นถนน ไม่ทำให้สีหลุดลอกออกจากพื้นผิวถนน แล้วค่อยทาสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ก็จะได้การตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 10. admin พูดว่า:

  ตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน ที่เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจร ปกติเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 ซม. เว้นช่องห่าง 200 ซม. เป็นการแบ่งช่องเดินรถหรือจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน ให้ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามขับคร่อมเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องจราจรหรือช่องเดินรถ ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังหากขับข้ามเส้น สามารถจะทำได้โดยการวางแนวที่ต้องการก่อน โดยการดีดเชือกก่อนที่จะตีเส้นจราจร เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว ลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให้สีเทอร์โมพลาสติก ยึดติดกับพื้นถนนได้ดียิ่งขึ้น ลงน้ำยาเสร็จจึงลงสีทับเป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 11. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรเป็นหัวลูกศร ในการตีเส้นหัวลูกศรเพื่อเป็นการนำทาง และเป็นการเตือนให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง หรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทาง อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้ความระมัดระวัง อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถทำการตีเส้นจราจรเป็นหัวลูกศรได้ โดยการวางแนวที่ต้องตีก่อนจากการดีดเชือก ทำเป็นเส้นหัวลูกศรตามที่ต้องการ เมื่อได้แล้วทำการตีเส้นหัวลูกศร ด้วยเครื่องตีเส้นระบบสีเทอร์โมพลาสติก ซึ่งมีอายุสีที่คงทนกว่าเครื่องตีเส้นธรรมดา เส้นที่ได้จะเกาะยึดผิวถนนสม่ำเสมอ เส้นมีความคมชัด ขอบคมสวยงาม

 12. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในห้างสรรพสินค้า สำหรับห้างสรรพสินค้าแล้ว การมีที่จอดรถที่ได้สัดส่วน และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า เพื่อเป็นการให้บริการ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการตีเส้นแบ่งเป็นช่อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจัดช่องจราจรเข้าออก สามารถทำได้โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้นจราจร เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้น เมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้ว ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีกับพื้น ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน จากนั้นตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ทำให้เนื้อสีเกาะยึดผผิวถนน เส้นมีความคมชัด ขอบคมสวยงาม

 13. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในโครงการบ้านจัดสรร บ้านจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยอีกที่หนึ่ง ที่จำเป็นต้องมีการจัดให้มีที่จอดรถไว้ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการควบคุมการจราจร ในโครงการบ้านจัดสรร สามารถทำได้โดยการ ติดต่อผู้รับเหมาให้เข้ามาดูสถานที่ก่อน เพื่อตกลงราคากันเสร็จ จึงทำการตีเส้นจราจรลานจอด โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้น เพื่อจะได้เป็นแนวอย่างที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้สีที่จะทาได้เกิดการยึดติดกับพื้นผิวได้อย่างดี จึงตีเส้นได้ด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ให้เนื้อสีเกาะยึดผิว ให้เส้นที่ได้มีความคมชัด มีขอบคมสวยงาม

 14. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในสถานีบริการน้ำมัน วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงามสะดวกสบาย ผู้รับเหมาตีเส้นจราจรต้องทำการสำรวจ และพิจารณาว่าจะทำการตีเส้นจราจรในรูปแบบไหน จากนั้นจึงทำการตีเส้นซึ่งจะทำได้โดย การวางแนวที่จะตีเส้นได้จากการดีดเชือก ให้ได้ความกว้างความยาวอย่างที่ต้องการ อีกทั้งยังต้องวางแนวหัวลูกศร เพื่อเป็นการวางการจราจร ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้ว จึงจะลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีกับพื้นถนน ทำให้สีไม่หลุดลอกออกจากพื้นผิวถนน จากนั้นจึงตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้น เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 15. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในตลาดนัด การตีเส้นแบบนี้เพื่อแบ่งช่องลานจอดรถ ใช้เป็นที่จอดรถแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ให้เกิดความสะดวกสบาย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผู้ที่เข้ามาใช้ลานจอดให้ขับเข้าไป-มาได้ อีกทั้งยังต้องตีเส้นหัวลูกศร เพื่อใช้เป็นที่นำทางจะได้ไม่เกิดอันตราย ซึ่งการจะตีเส้นจราจรลานจอดในตลาดนัดนั้น สามารถทำได้โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้น เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งช่องไว้ใช้สำหรับจอดรถ หัวลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้าย-ขวา เมื่อได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้ว จึงทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีกับพื้นลานจอด อีกทั้งยังทำให้สีไม่หลุดออกจากพื้นผิว จากนั้นจึงทำการตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น

 16. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในอาคารสำนักงาน ลานจอดที่อยู่ในอาคารก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ต้องมีการตีเส้นเพื่อแบ่งช่องสำหรับจอดรถ และทำเครื่องหมายบอกทิศทางไว้บนพื้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งการจะทำได้อย่างที่ต้องการนั้น ต้องมีการวางแนวที่จะตีเส้นจราจรก่อน โดยการดีดเชือกเพื่อวางแนว ว่าต้องการแบ่งช่องจอดรถ มีความกว้างและความยาวเท่าใด หรือวางแนวทำเป็นลูกศรบอกทิศทาง เมื่อได้แนวเสร็จแล้วจึงลงน้ำยาเพื่อให้สียึดเกาะกับพื้น จากนั้นจึงตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ระบบสีเทอร์โมพลาสติก ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด มีระบบการให้ความร้อนชุดปากไถแบบอินฟราเรด เพื่อให้สีเทอร์โมพลาสติก ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ สีจึงยึดพื้นผิวได้ดี

 17. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพื้นทาง คือการแสดงสัญลักษณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วยเครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย และเครื่องหมายเตือน หากเป็นเครื่องหมายเตือนมักใช้สีเหลืองตัดด้วยสีดำ เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัย การตีเส้นจราจรสามารถทำได้ โดยการดีดเชือกเพื่อทำการวางแนวให้ได้อย่างที่ต้องการ ทำเส้นที่จะตีเป็นเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทาง หรือทำเป็นเส้นประ เส้นทึบ แล้วแต่ว่าอยากจะตีเส้นแบบไหน เมื่อได้เส้นที่จะตีแล้วให้ลงน้ำยาไพรเมอร์ก่อน เพื่อที่สีจะได้ยึดเกาะกับพื้นถนนได้ดี จากนั้นค่อยทำการลงสีเป็นลำดับสุดท้าย เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 18. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลูกศรจราจรบอกทิศทาง เป็นการตีเส้นไว้บอกทิศทางบนพื้นผิวถนน มีการทำเครื่องหมายต่าง ๆ ลูกศรบอกทิศทาง ลูกศรเลี้ยวซ้าย-ขวา ลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว ลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว เป็นต้น ทำได้โดยการสำรวจพื้นที่ จากนั้นทำการวางแนวที่ต้องการตีเส้นจราจร โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้นจราจร ทำเป็นเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา หลังจากนั้นจะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน แล้วจึงลงสีเทอร์โมพลาสติกด้วยเครื่องตีเส้นจราจร

 19. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรหัวลูกศรบอกเลี้ยวซ้าย เป็นการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน เพื่อสื่อสารแก่ผู้ที่ขับขี่ไปมาบนพื้นถนน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยอีกด้วย การทำเครื่องหมายลูกศรจราจรบอกเลี้ยวซ้าย เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ขับขี่ว่าต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้า เป็นการบอกผู้ใช้ทางให้ได้รับทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง สามารถที่จะทำได้โดยการวางแนวก่อน การวางแนวนั้นต้องดีดเชือกให้เป็นลูกศรจราจรบอกเลี้ยวซ้าย เมื่อได้ลูกศรอย่างที่ต้องการแล้ว จึงทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ก่อน สีจะได้ไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จากนั้นจึงตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ขอบจะได้คมสวยงาม

 20. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรหัวลูกศรบอกเลี้ยวขวา เป็นการตีเส้นสัญลักษณ์บอกให้เลี้ยวขวา เป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้า ถึงสภาพทางที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ การตีเส้นลูกศรจราจรบอกให้เลี้ยวขวา สามารถกระทำได้โดยการวางแนวก่อน ใช้วิธีดีดเชือกให้เป็นเครื่องหมายลูกศรเลี้ยวขวา เมื่อวางแนวเสร็จก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อเกิดการยึดติดแน่นของสีที่จะทากับพื้นผิวของถนน จากนั้นตีเส้นลูกศรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ที่เป็นระบบสีเทอร์โมพลาสติก ในขณะตีเส้นจราจรทำให้เนื้อสีเกาะยึดผิว ทำให้เส้นมีความคมชัดสวยงาม

 21. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในคอนโด สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือที่จอดรถ ที่คอนโดต่าง ๆ จำเป็นต้องมี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสะดวกสบาย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนมีรถ ซึ่งสามารถทำได้โดยสำรวจพื้นที่ต้องการจะตีเส้นจราจรลานจอด ทำการตีดเชือกวางแนวที่ต้องการตีเส้น ปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอกัน ทำลูกศรเครื่องหมายเข้าหรือออก แบ่งช่องสำหรับเป็นที่จดรถ ควรมีการการเผื่อพื้นที่ด้านข้างแต่ละด้านไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเปิดประตู หรือในการขนสิ่งของเข้าออก เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 22. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัย สามารถทำได้โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ที่ต้องการใช้เป็นลานจอดรถ มีการลาดยางหรือเทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเตรียมที่จะทำการตีเส้นจราจร แบ่งพื้นที่ใช้ในการจอดรถ ก่อนจะตีเส้นควรมีการดีดเชือกเพื่อวางแนว จากนั้นทำเครื่องหมายเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา แบ่งช่องที่จะใช้ในการจอดรถ จากนั้นลงน้ำยาไพรเมอร์และทำการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 23. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในโรงแรม เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งยังทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตีเส้นจราจรลานจอดในโรงแรมนั้น สามารถทำให้โดยการดีดเชือกเพื่อวางแนวที่ต้องการจะตีเส้น เส้นจะได้มีความคมชัด มีขอบที่คมสวยงาม เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และใช้เป็นช่องทางจราจรที่บังคับ เช่น ลูกศรเลี้ยวซ้ายหรือขวา เพื่อให้เลี้ยวทางซ้ายหรือขวานั่นเอง ลงไปบนพื้นผิวถนนที่ราดยางมะตอยหรือคอนกรีต ลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให้เกิดการยึดแน่น จากนั้นจึงตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นระบบสีเทอร์โมพลาสติก เพียงแค่นี้ก็จะได้ลานจอดที่เป็นสัดส่วนสวยงา

 24. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ ย่อมต้องมีผู้คนมาใช้บริการกันมาก ดังนั้นลานจอดรถย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ จึงต้องมีการจัดการให้เป็นสัดส่วน อีกทั้งยังต้องให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย การตีเส้นจราจรให้กับลานจอดรถในโรงพยาบาลนั้น เป็นการอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังช่วยให้ปลอดภัยในการใช้รถด้วย เพราะมีการจัดแบ่งช่องไว้สำหรับจอด และทำเครื่องหมายลูกศร บอกให้ผู้มาใช้บริการรู้ว่าช่องทางไหนเข้าหรือออก ซึ่งการตีเส้นจราจรลานจอดนั้น สามารถทำได้โดยการดีดเชือกวางแนวในการตีเส้นก่อน เมื่อได้เส้นตรงที่แบ่งไว้สำหรับเป็นช่องจอดรถแล้ว และได้เครื่องหมายอย่างที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ แล้วตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร

 25. admin พูดว่า:

  ตีเส้นจราจรลานจอดในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของราชการเป็นสถานที่สำคัญ ที่มีผู้คนเข้าไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ขาดไปเสียไม่ได้ก็คือต้องมีลานจอดรถ ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการได้จอดรถกัน จะได้เกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี โดยการตีเส้นจราจรลานจอดในหน่วยงานราชการนั้น ซึ่งสามารถกระทำได้โดยให้ช่างรับเหมาตีเส้นจราจร เข้ามาดูสถานที่แล้วช่วยวางแผนการ จัดให้มีช่องทางเข้า-ออก มีลูกศรเป็นเครื่องหมายบอกไว้ และมีช่องไว้สำหรับจอดรถ เมื่อได้รูปแบบอย่างที่ต้องการแล้ว จึงทำการดีดเชือกเพื่อวางแนวในการตีเส้น จากนั้นจึงลงน้ำยาไพรเมอร์ และใช้เครื่องตีเส้นจราจรระบบสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นทำให้เนื้อสีเกาะยึดพื้นผิว ทำให้เส้นมีความคมชัด อายุสีที่คงทนและสวยงาม

ใส่ความเห็น